Cloud voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van LOGISZ ter zake van Clouddiensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen LOGISZ en Opdrachtgever.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Cloud Voorwaarden zijn voor LOGISZ alleen bindend indien en voor zover deze door LOGISZ uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het eerste artikel vermeld.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.  LOGISZ: het bedrijf LOGISZ B.V., gevestigd te Havenstraat 36, 7005 AG in Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 9109221.
 2. LOGISZ Website: de website van LOGISZ, bereikbaar via het domein https://www.logisz.com.
 3. Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).
 4. Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Opdrachtgever (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Opdrachtgever opgeslagen bestanden zelf.
 5. Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie LOGISZ een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met LOGISZ daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegen-woordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 7. Diensten: de producten en/of diensten die LOGISZ aan Opdrachtgever zal leveren krachtens een Overeenkomst.
 8. Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo's, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 9. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen LOGISZ en Opdrachtgever op grond waarvan LOGISZ Diensten levert aan Opdrachtgever.
 10. Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 11. Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

Artikel 2. Contractsluiting

 1. Opdrachtgever kan vrijblijvend een offerte aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van ontvangst van akkoord op de offerte, mits dit plaatsvindt voor de in de offerte genoemde einddatum.
 2. Gesloten Overeenkomsten zijn definitief. LOGISZ sluit geen Overeenkomsten met consumenten.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal LOGISZ deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.
 2. LOGISZ zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. LOGISZ biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
 3. Door LOGISZ opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt die niet anders dan als resultaatsverbintenis kunnen worden opgevat.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft LOGISZ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. 
 5. Indien zulks is overeengekomen, zal LOGISZ Opdrachtgever toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan LOGISZ te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 6. LOGISZ zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van Opdrachtgever en ondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere kantooruren, voor zover de toepasselijke SLA niet anders bepaalt.
 7. Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan LOGISZ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan LOGISZ worden verstrekt. De termijn waarbinnen LOGISZ de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door LOGISZ zijn ontvangen.
 2. Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat LOGISZ bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever LOGISZ daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van LOGISZ zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Opdrachtgever weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die LOGISZ gebruikt om Diensten aan Opdrachtgever te leveren. LOGISZ zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever mag de Diensten niet gebruiken voor Toepassingen Met Verhoogd Risico, tenzij de Dienst uitdrukkelijk als geschikt voor dergelijke toepassingen is aangemerkt. Indien geen van de Diensten als geschikt is aangemerkt, kan Opdrachtgever een verzoek indienen bij LOGISZ voor een maatwerkovereenkomst.
 4. Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever garandeert ten opzichte van LOGISZ dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

Artikel 5. Gedragsregels en notice/takedown

 1. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of LOGISZ van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door LOGISZ verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die: onmiskenbaar bedoeld zijn om onmiskenbaar primair bedoeld zijn om behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

  - onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  - kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
  - een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  - hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
  - ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 3. Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is niet toegestaan.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgeveren of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van LOGISZ of overige Opdrachtgeveren. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van LOGISZ, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks LOGISZ, haar Opdrachtgeveren of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 5. Indien naar het oordeel van LOGISZ hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van LOGISZ of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is LOGISZ gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. LOGISZ mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
 6. Wanneer LOGISZ een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal LOGISZ Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna LOGISZ zal besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van LOGISZ heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of LOGISZ meent dat de overtreding onmiskenbaar is, hoeft LOGISZ de klacht niet door te sturen.
 7. Indien LOGISZ van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij het betreffende Materiaal verwijderen, zonder daarbij een reservekopie te hoeven maken (waartoe zij wel gerechtigd is). LOGISZ zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. LOGISZ zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
 8. LOGISZ is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. 
 9. Hoewel LOGISZ ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is LOGISZ nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten door te leveren (te "resellen").

Artikel 6. Aanvraag van domeinnamen

 1. LOGISZ levert diensten op het gebied van registratie van domeinnamen. Deze diensten zijn onderdeel van deze Overeenkomst.
 2. Tenzij Opdrachtgever LOGISZ opdracht heeft gegeven een domeinregistratie te verzorgen, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van domeinnamen en het koppelen van domeinnamen aan Diensten die bij LOGISZ worden afgenomen. Extra inspanning die LOGISZ moet leveren om een domeinnaam te koppelen, worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever

Artikel 7. Opslag- en datalimieten

 1. LOGISZ kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte, dataverkeer per maand of paginaweergaven per maand die Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
 2. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan LOGISZ na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, het Abonnement van Opdrachtgever eenzijdig omzetten naar een Abonnement waar de opslag en dataverkeer wel binnen past. 
 3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
 4. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is LOGISZ gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.

Artikel 8. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door LOGISZ ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij LOGISZ of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Opdrachtgever zo'n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.
 3. Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
 4. Het is LOGISZ toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien LOGISZ door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 9. Prijzen

 1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door LOGISZ genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft LOGISZ het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 3. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is LOGISZ gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen.
 4. Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 1. LOGISZ zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Opdrachtgever factureren. LOGISZ mag daarbij elektronische facturen uitreiken. LOGISZ heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
 2. De betalingstermijn van een factuur is de termijn op de factuur staat aangegeven, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 4. Indien Opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
  - Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;
  - Opdrachtgever is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
  - De voor Opdrachtgever gehoste websites en andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
 5. Tenzij Opdrachtgever een consument is, is beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.
 6. In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is LOGISZ zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van LOGISZ op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. LOGISZ is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de hieronder genoemde gevallen, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.
 2. De totale aansprakelijkheid van LOGISZ voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door LOGISZ van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van LOGISZ, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Opdrachtgever onder de Overeenkomst heeft betaald tot het moment waarop de schade is ontstaan, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever in de laatste drie (3) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan duizend (1.000) euro (exclusief btw).
 3. LOGISZ is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:
  (a)      enige schade geleden door maatregelen die LOGISZ in goed vertrouwen heeft genomen, maar waarvan desalniettemin is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd;
  (b)     schade uit onbeschikbaarheid van de Diensten, verloren gegevens en doorbreking van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen, en
  (c)      indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De aansprakelijkheid van LOGISZ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever LOGISZ onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en LOGISZ ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LOGISZ in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door LOGISZ.
 5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van LOGISZ.
 6. Opdrachtgever is jegens LOGISZ aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart LOGISZ tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Opdrachtgever niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Opdrachtgever zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Opdrachtgever hebben gebruikt.

Artikel 12. Overmacht

 1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
 2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor LOGISZ beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover LOGISZ geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar LOGISZ geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van LOGISZ die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van LOGISZ, die LOGISZ niet kon voorzien en waar LOGISZ diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; overheidsmaatregelen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 3. Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. LOGISZ zal geen kennisnemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van LOGISZ, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of LOGISZ daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal LOGISZ zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 14. Duur en opzegging

 1. De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van een jaar.
 2. Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven. 
 3. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn. 
 4. LOGISZ mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
  (a) Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
  (b) Het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;
  (c) Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;
  (d) De activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.
 5. Indien LOGISZ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
 6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van LOGISZ op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door LOGISZ is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft LOGISZ recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
 7. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van LOGISZ op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 15. Procedure na beëindiging

 1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is LOGISZ gerechtigd om per direct alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle Accounts van Opdrachtgever op te heffen.
 2. Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. Dit betekent dat er bijvoorbeeld op 'delete' wordt gedrukt in een (standaard) besturingssysteem.

Artikel 16. Rangorde en wijziging voorwaarden

 1. LOGISZ behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
 2. Wijzigingen worden bekendgemaakt per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan LOGISZ kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient Opdrachtgever dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan LOGISZ. LOGISZ kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien LOGISZ daarop de wijziging niet intrekt, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 4. Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen LOGISZ en Opdrachtgever prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

Artikel 17. Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin LOGISZ gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de LOGISZ Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
 5. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van LOGISZ vormen volledig bewijs van stellingen van LOGISZ en de door LOGISZ ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
 7. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.